FXCC execution speed

fast
80% (4 votes)
average
0% (0 votes)
slow
20% (1 vote)
Total votes: 5